Wi-FiScan

McAfee Wi-FiScan övervakar den aktuella Wi-Fi® -anslutningen, den trådlösa utrustningen och den lokala miljön för att bedöma säkerhetsrisker som introduceras av det trådlösa nätverket. Wi-FiScan samlar in information med en ActiveX-kontroll. Om säkerhets- eller prestandaproblem påträffas, föreslår McAfee olika sätt att minska risken.

Licensavtal för slutanvändare

MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS DET HÄR AVTALET NOGA. GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN JAG ACCEPTERAR ELLER GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN, ACCEPTERAR DU (ANTINGEN EN INDIVID ELLER EN ORGANISATION) ATT DET HÄR AVTALET ÄR BINDANDE PRECIS SOM ETT SKRIFTLIGT AVTAL SOM DU UNDERTECKNAR. OM DU INTE ACCEPTERAR DETTA SKA DU KLICKA PÅ KNAPPEN SOM VISAR ATT DU INTE ACCEPTERAR AVTALSVILLKOREN OCH INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN. OM DU KÖPTE PROGRAMMET PÅ NÅGOT FYSISKT MEDIUM (TILL EXEMPEL EN CD-SKIVA) OCH INTE HAR HAFT TILLFÄLLE ATT GRANSKA LICENSAVTALET OCH INTE ACCEPTERAR DET HÄR AVTALET, KAN DU FÅ PENGARNA TILLBAKA OM DU: (A) INTE ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH (B) SKICKAR TILLBAKA DEN MED ETT KVITTO INOM TRETTIO (30) DAGAR EFTER INKÖP TILL INKÖPSSTÄLLET.

 1. Definitioner.
  1. Med ”Programvara” menas (a) hela innehållet i filer, i hämtningspaket, på diskar, CD-ROM eller andra medier (inklusive elektroniska) med vilket detta Avtal tillhandahålls, eller sådant innehåll som har McAfee eller dess distributörer, återförsäljare, OEM/MSP-partner eller andra affärspartner (gemensamt kallade ”Auktoriserade partner”) som ursprung, inklusive men inte begränsat till (i) datorinformation eller datorprogram från McAfee eller tredjepartsleverantör; (ii) tillhörande informationsmaterial i utskrivet, elektroniskt eller onlinebaserat format, inklusive information om licensvillkoren (”Dokumentation”); och (b) uppgraderingar, ändrade eller efterföljande versioner och uppdateringar (gemensamt kallade ”Uppdateringar”) av Programvaran, i förekommande fall, som är licensierad till dig av McAfee eller en Auktoriserad partner som del av ett underhållsavtal eller serviceabonnemang.
  2. "Använda" eller "använder" innebär att skaffa sig tillgång till, installera, hämta, kopiera eller på något annat vis dra nytta av programvaran.
  3. "Tillåtet antal" innebär en/ett (1) såvida inte en giltig licens (till exempel en volymlicens) med andra uppgifter har tilldelats av McAfee eller en Auktoriserad partner.
  4. "Dator" betyder en enhet som tar emot information i digitalt eller liknande format och bearbetar den för att få fram ett specifikt resultat på grundval av en följd av instruktioner.
  5. "McAfee" syftar på (a) McAfee, Inc., ett företag med säte i Delaware och kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA om Programvaran köps i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller i Karibien, (b) McAfee Security S.A.R.L med kontor på adressen 26, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg om Programvaran köps i Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien eller länderna kring Stilla havet och (c) McAfee Co., Ltd. med kontor på adressen Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan om Programvaran köps i Japan.

 2. Utfärdad licens. McAfee utfärdar härmed en icke-exklusiv, ej överlåtbar licens som ger rätt använda programvaran, med förbehåll för eventuella inskränkningar eller användningsvillkor som anges på den aktuella produktens förpackning, som ingår som en del av dokumentationen. Visst material från tredje part som medföljer Programvaran kan vara underkastat andra villkor, vilka normalt återfinns antingen i en "Read Me"-fil eller en "About"-fil i Programvaran.

 3. Period och automatisk förnyelse. Såvida licensavtalet inte avslutas på det sätt som framställs här, gäller det under den period som anges i dokumentationen. Om ingen period har angetts skall standardperioden vara ett (1) år från inköpsdagen, utom beträffande en gratisversion av Programvaran där standardperioden skall vara så länge McAfee tillhandahåller Programvaran. Om du har försett McAfee med ett giltigt kreditkortsnummer eller en alternativ betalningsmetod, kommer ditt abonnemang att förnyas automatiskt (och debiteras på det konto du har angivit) för en ny period när den nuvarande går ut, när lokala förordningar tillåter, för en avgift som inte är högre än McAfees då aktuella pris, exklusive kampanj- och rabattprissättning. Den nya perioden har samma längd som den utgångna om inget annat anges vid förnyelsen. Förnyelsen bearbetas och ditt kort debiteras inom 30 dagar före periodens utgång och på varje årsdag efter det. Om du inte vill att din prenumeration ska förnyas automatiskt måste du meddela detta till McAfee innan prenumerationsperioden går ut. McAfee skickar ett skriftligt meddelande till den e-postadress har uppgett till McAfee vid två tillfällen: dels före förnyelsen, dels när du förnyar prenumerationen. Om prenumerationen förnyas automatiskt och du ber om en återbetalning av prenumerationspriset inom sextio dagar efter förnyelsen (eller en längre sådan period som McAfee kan välja att erbjuda efter eget gottfinnande), återbetalar McAfee det fulla prenumerationspriset till dig. Du måste tillhandahålla aktuella, fullständiga och korrekta uppgifter om faktureringskontot. Du ansvarar för att se till att uppgifterna är korrekta och måste omgående uppdatera alla uppgifter så att uppgifterna i faktureringskontot alltid är aktuella, kompletta och korrekta (till exempel vid ändring av faktureringsadressen, kreditkortsnumret eller kreditkortets sista giltighetsdatum). Du måste snarast meddela McAfee om kontokortet spärras (t.ex. på grund av stöld). Ändringar av sådan information kan göras på https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx. Det här Avtalet upphör automatiskt att gälla om du inte iakttar någon av begränsningarna eller de övriga kraven som beskrivs i avtalet. Om Avtalet avslutas eller upphör att gälla av någon anledning, måste du upphöra att använda Programvaran och förstöra alla exemplar av Programvaran och Dokumentationen.

  Du kan avsluta Avtalet när som helst genom att förstöra Programvaran och stänga ditt konto. Om du erhåller Mozys säkerhetsopieringstjänst från ett av McAfees partnerföretag, bör du tänka på att om du säger upp tjänsten från det företaget avslutas samtidigt användningsavtalet för McAfee Online Backup, som drivs av Mozy. Detta Avtal avslutas omedelbart om du inte uppfyller villkoren. McAfee förbehåller sig rätten att neka eller avbryta en användares deltagande efter eget gottfinnande.

  Vid ett sådant avslutande accepterar du att förstöra och permanent radera alla kopior av Programvaran och att dina åtkomsträttigheter till Tjänsten omedelbart dras in.

  Om du inte förnyar Tjänsten eller om du avslutar Avtalet fortsätter inte McAfee att lagra dina Data längre än till datumet för förnyelsen eller avslutandet. Det är ditt ansvar att säkerställa att du har lagrat dina Data på en annan plats innan du avbryter eller avslutar Tjänsten. McAfee har ingen skyldighet att förse dig med en kopia av dina Data och kan ta bort och radera alla Data.

 4. Uppdateringar. Den här licensen är begränsad till den version av programvaran som levereras av McAfee och omfattar inte uppdateringar, såvida du inte har köpt en tjänsteprenumeration som berättigar dig till uppdateringar enligt beskrivningen i dokumentationen. När den angivna underhållsperioden eller tjänsteprenumerationen har löpt ut har du inte längre rätt att motta några Uppdateringar utan att ingå ett nytt underhållsavtal eller köpa en ny tjänsteprenumeration.

 5. Konton, lösenord och säkerhet.Du måste vara en registrerad användare för att få utnyttja Tjänsten. Du ansvarar för att ditt lösenord förvaras på ett säkert sätt. Du är ensam ansvarig för all aktivitet som äger rum under ditt användarnamn. Om du förlorar lösenordet eller krypteringsnyckeln för kontot riskerar du att förlora tillgången till dina Data.

 6. Äganderätt.Programvaran skyddas av USA:s och andra nationers upphovsrättslagar, internationella överenskommelser och andra tillämpliga lagar i det land där den används. McAfee och företagets leverantörer förbehåller sig alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i och till Programvaran, däribland alla upphovsrätter, patent, affärshemligheter, varumärken och samtliga övriga immateriella rättigheter till denna. Att du innehar, installerar eller använder Programvaran innebär inte att några rättigheter till den immateriella egendomen i Programvaran överförs till dig, och du förvärvar inga rättigheter till Programvaran utöver dem som kommer till uttryck i det här Avtalet. Alla kopior av Programvaran och Dokumentationen som tillåts göras enligt dessa bestämmelser måste innehålla samma äganderättsmeddelanden som finns på och i Programvaran och Dokumentationen. Om du skickar kommentarer eller förslag till McAfee, har McAfee rätt att utan ersättning till dig och utan ditt godkännande behålla och använda alla sådana kommentarer och förslag angående programvaran i aktuella eller framtida produkter eller tjänster.

 7. Programvara för flera miljöer/Programvara för flera språk/Programvara på dubbla lagringsmedier/Flera kopior/Programpaket/Uppdateringar.Om programvaran stödjer flera plattformar eller språk, om du mottar programvaran på flera lagringsmedier, om du på annat sätt mottar flera kopior av programvaran eller om du mottar programvaran i ett paket med annan programvara, så får det totala antalet av dina datorer på vilka alla versioner av programvaran installeras inte överstiga det tillåtna antalet. Om Programvaran är en Uppdatering av en tidigare version av Programvaran, måste du ha en giltig licens för denna tidigare version för att få Använda Uppdateringen. Du får fortsätta att använda den tidigare versionen av programvaran på din dator efter att du har tagit emot uppdateringen som hjälp under övergången till uppdateringen, förutsatt att uppdateringen och den tidigare versionen är installerade på samma dator; att den tidigare versionen eller kopior av den inte överförs till en annan dator, såvida inte även alla kopior av uppdateringen överförs till denna dator, och du godkänner att alla åligganden som eventuellt ankommer McAfee att stödja den tidigare versionen av programvaran upphör i och med att uppdateringen blir tillgänglig.

 8. Begränsningar.Du får inte sälja, leasa, licensiera, hyra ut, låna, sälja vidare eller på annat sätt överföra programvaran, mot eller utan ersättning. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller backassemblera Programvaran, förutom i den utsträckning föregående begränsning är uttryckligen förbjuden enligt gällande lag. Du får inte ändra eller skapa bearbetningar som grundas på Programvaran, varken i sin helhet eller i någon del. Du får inte kopiera Programvaran eller dokumentationen med undantag för vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal här ovan. Du får inte tillåta tredje part att använda Programvaran eller dess funktionalitet genom ett tidsdelningssystem, på en servicebyrå eller genom något annat arrangemang. Du får inte ta bort några äganderättsmeddelanden eller etiketter från Programvaran. Alla rättigheter som inte uttryckligen omnämns i denna bestämmelse förbehålles av McAfee.

 9. Garanti och friskrivningsklausul.
  1. Begränsad garanti.
  2. garanterar (tillverkargaranti) under trettio (30) dagar efter inköpsdatum att den betalda versionen av programvaran i huvudsak fungerar i enlighet med Dokumentationen och att ett eventuellt lagringsmedium (till exempel en cd-skiva) där Programvaran lagras och görs tillgänglig för dig är fri från defekter vad gäller material och utförande.
  3. Gottgörelse av kunden. McAfees och företagets leverantörers enda förpliktelse och din enda gottgörelse för något brott mot föregående garantiåtagande skall, efter McAfees gottfinnande, vara att antingen (i) återgälda det eventuellt erlagda priset för licensen eller (ii) byta ut det defekta lagringsmediet där programvaran lagras. Du måste returnera det defekta lagringsmediet till inköpsstället på egen bekostnad med en kopia av kvittot. Den här begränsade garantin gäller inte om defekten är resultatet av en olyckshändelse, missbruk eller felaktig användning från din sida. Eventuella utbyteslagringsmedier garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden. Utanför USA står denna form av gottgörelse inte till buds i den mån McAfee är belagt med begränsningar enligt USA:s exportkontrollagar och förordningar.
  4. Garantifriskrivningsklausul. Utöver den begränsade garanti som beskrivs i denna handling TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH McAfee LÄMNAR INGEN GARANTI MED AVSEENDE PÅ DESS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. FÖRUTOM EVENTUELLA GARANTIER, VILLKOR, UTFÄSTELSER OCH BESTÄMMELSER VARS OMFATTNING INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR MCAFEE, FÖRETAGETS LEVERANTÖRER OCH AUKTORISERADE PARTNERFÖRETAG INGA GARANTIER, GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH UPPSTÄLLER INGA VILLKOR ELLER BESTÄMMELSER (UTTRYCKLIGEN ELLER INDIREKT, VARE SIG GENOM SKRIVEN LAG, RÄTTSPRAXIS, ANVÄNDNING ELLER ANNORLEDES) ANGÅENDE NÅGONTING, DÄRIBLAND, UTAN BEGRÄNSNING, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, INTEGRERING ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. DU BÄR ANSVARET FÖR ATT HA VALT PROGRAMVARAN I SYFTE ATT UPPNÅ DET ÖNSKADE RESULTATET SAMT FÖR INSTALLATIONEN AV, ANVÄNDNINGEN AV OCH RESULTATEN SOM ERHÅLLS FRÅN PROGRAMVARAN. UTAN BEGRÄNSNING AV DE TIDIGARE VILLKOREN LÄMNAR MCAFEE INGA GARANTIER OM ATT PROGRAMVARAN SKYDDAR MOT ALLA TÄNKBARA HOT ELLER ÄR FRI FRÅN FEL ELLER GÅR ATT ANVÄNDA UTAN AVBROTT ELLER ÄR FRI FRÅN ANDRA BRISTER ELLER ATT DEN UPPFYLLER DINA KRAV.

 10. Ansvarsbegränsning.UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN OCH UNDER INGEN LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER SKADA, AVTAL ELLER ANNAT, SKA MCAFEE ELLER DESS AUKTORISERADE PARTNER ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER ANNAN PERSON FÖR INKOMSTFÖRLUST, FÖRLUST AV GOODWILL ELLER ANDRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SKADOR PÅ GRUND AV OAKTSAMHET AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR PÅ GRUND AV GOODWILLFÖRLUST, DRIFTSTOPP, DATAFÖRLUST, DATORKRASCH ELLER DATORFEL ELLER FÖR NÅGON ANNAN SKADA ELLER FÖRLUST. MCAFEE ELLER FÖRETAGETS AUKTORISERADE PARTNERFÖRETAG ELLER LEVERANTÖR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSES ANSVARIGA FÖR NÅGRA KOSTNADER SOM ÖVERSTIGER PRISET SOM EVENTUELLT HAR ERLAGTS FÖR PROGRAMVARAN, ENS OM MCAFEE ELLER FÖRETAGETS AUKTORISERADE PARTNERFÖRETAG ELLER LEVERANTÖRER HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA KOSTNADER. Denna begränsning ska inte gälla ansvar för dödsfall eller personskador i den mån tillämplig lag förbjuder sådan begränsning. Vissa rättssystem tillåter dessutom inte undantag av eller begränsning av tillfälliga kostnader och följdkostnader, så den här begränsningen och det här undantaget kanske inte gäller dig. Inget i detta avtal begränsar McAfees ansvar inför dig för grov vårdslöshet eller svekligt förfarande från McAfees sida. McAfee representerar sina leverantörer och auktoriserade partnerföretag i syfte att frånsäga sig, undanta och/eller begränsa åtaganden, garantier och ansvar som stadgas i detta avtal, men inte i några andra avseenden och inte för några andra syften. De ovannämnda bestämmelserna skall vara verkställbara i den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.

 11. Meddelande till slutanvändare inom USA:s statsförvaltning.Programvaran och tillhörande dokumentation bedöms vara kommersiell datorprogramvara ("commercial computer software") respektive dokumentation till kommersiell programvara ("commercial computer software documentation"), i enlighet med DFAR avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212, i tillämpliga fall. All användning, förändring, återgivning, publicering, presentation, visning och spridning av programvaran och den tillhörande dokumentationen av USA:s statsmakt skall uteslutande regleras av villkoren i det här avtalet och skall vara förbjuden, förutom i den omfattning som uttryckligen tillåts i avtalets villkor.

 12. Specifikt meddelande on krypteringsfunktionen. Programvaran som tillhandahålls här innehåller funktioner med vars hjälp du kan skydda känslig information i filer och mappar på datorn. Du måste ange ett lösenord för att kunna kryptera och skydda sådan information. Du kan också ange en fråga så att du kan återfå ditt lösenord om du skulle glömma det. Om du förlorar eller glömmer lösenordet och svaret på lösenordsfrågan kan du inte återställa den krypterade informationen. Du godkänner att den krypteringsnivå som används av Programvaran bör skydda din information mot normala datoranvändare. Krypteringen kan dock brytas av avancerade användare, viss programvara och vissa statsorgan. Kryptering utan starka lösenord (minst sju tecken med minst en siffra, en stor bokstav, en liten bokstav och ett tecken som t.ex. ett bindestreck) kan göra Programvarans skydd mindre effektivt. Du godkänner också att krypterad information kanske inte går att avkryptera om hårddisken har skadade sektorer eller slutar fungera. McAfee tar inget ansvar för åtkomst till dina data om du har gett lösenordet till tredje part eller inte har använt lämpliga åtgärder för att skydda information, lösenord eller svar på lösenordsfrågor eller för användarfel.

 13. Säkerhetskopia på CD från McAfee.Om du har köpt en säkerhetskopia på CD av programvaran från McAfee kan det tillkomma fraktavgifter förutom avgiften för själva CD:n. I de fall då det är aktuellt med en sådan avgift beror dess storlek på vart den ska skickas. För alla säkerhetskopior på CD som du beställt från McAfee samtycker du härmed till att du står som importör av skivan och att du överlåter åt McAfee att välja fraktföretag för importen av McAfee-CD:n för din räkning.

 14. Exportkontroller.Du underrättas om att programvaran härrör från USA och lyder under USA:s exportkontrollförordning; spridning som bryter mot USA:s lagar och förordningar är förbjuden. Du samtycker till att inte direkt eller indirekt exportera, importera, hämta eller överföra Programvaran till något land, någon slutanvändare eller för någon annan användning som är förbjuden enligt tillämpliga förordningar eller stadganden i USA (däribland men inte begränsat till de länder med vilka handelsförbud införs emellanåt av USA:s statsmakter). Du garanterar att varken USA:s industri- och säkerhetskommission (Bureau of Industry and Security) eller något annat ämbetsverk har utfärdat sanktioner mot Kunden eller på något annat sätt tillfälligt dragit in, återkallat eller nekat Kundens exporträttigheter. Du samtycker till att inte använda eller överlåta Programvaran för någon användning som har beröring med kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller robotvapenteknik, såvida inte tillåtelse finns från regeringen i USA enligt regler eller specialskriven licens. Dessutom samtycker du till att inte direkt eller indirekt exportera, importera eller överföra Programvaran i strid mot lagar och regler från annan statsförvaltning som har lagstiftningsrätt över sådan export, import, överföring eller Användning.

 15. Högriskverksamheter. Programvaran är inte feltolerant och är inte framtagen eller avsedd för användning i riskfyllda miljöer som måste vara haverisäkra, däribland, utan begränsning, vid drift av kärnkraftverk, i navigations- eller kommunikationssystem för flygplan, flygtrafikledning, vapensystem, direkt livsuppehållande maskiner eller i andra verksamheter där programvarans funktionsavbrott direkt skulle kunna leda till dödsfall, personskada eller allvarliga materiella skador eller egendomsskador ("högriskverksamheter" med ett gemensamt namn). McAfee frånsäger sig ovillkorligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för högriskverksamhet.

 16. Tillämplig lag.Det här avtalet regleras och tolkas i enlighet med gällande materiell rätt: (a) i delstaten New York om du köpte Programvaran i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller i Karibien; (b) i Luxemburg om du köpte Programvaran i Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien eller regionen som brukar kallas Stillahavsregionen och (c) i Japan om du köpte Programvaran i Japan. Om du köpte Programvaran i något annat land ska den materiella rätten i Luxemburg gälla, såvida inte annan lag måste tillämpas. Den federala domstolen i det södra distriktet i New York och delstatsdomstolarna i New York County i New York om New Yorks lag är tillämplig, domstolarna i Luxemburg om Luxemburgs lag är tillämplig samt domstolarna i Japan om japansk lag är tillämplig ska alla ha icke-exklusiv domsrätt i fråga om alla tvister som har med det här Avtalet att göra. Det här Avtalet regleras inte av kollisionsnormen i något rättsskipningsområde eller av Förenta nationernas internationella köplag, vars användning uttryckligen utesluts. Om du är privatkund ska detta inte påverka eventuell laglig rätt du kan ha att vidta åtgärder i det land du bor i eller enligt detta lands lagar.

 17. Fri programvara. I denna produkt kan ingå viss programvara som är licensierad (eller vidarelicensierad) till användaren enligt GPL (GNU General Public License) eller andra liknande fria licenser för programvara som bland övriga rättigheter tillåter användaren att kopiera, ändra och återdistribuera vissa program eller delar av dessa, samt ha tillgäng till källkoden ("Programvara med öppen källkod"). GPL-licensen kräver att källkoden till all Programvara med öppen källkod som omfattas av GPL-licensen och som distribueras till någon i körbart binärt format också ska göras tillgänglig för användaren. För all sådan Programvara med öppen källkod som täcks av GPL-licensen finns källkoden tillgänglig på den här CD-skivan eller i hämtningspaketet. Om någon licens för programvara med öppen källkod kräver att McAfee ger fler rättigheter att använda, kopiera eller ändra programvara med öppen källkod än de rättigheter som ges i det här avtalet, ska sådana rättigheter ha företräde framför rättigheterna och begränsningarna i det här avtalet.

 18. Sekretess.Genom att ingå detta avtal samtycker du till att McAfees sekretesspolicy, sådan den är vid den relevanta tidpunkten, gäller dig. Den aktuella sekretesspolicyn finns på McAfees webbplats (www.McAfee.com). Genom att ingå detta avtal samtycker du till att dina personliga uppgifter överförs till McAfees kontor i USA och andra länder än ditt eget.

 19. Insamling av viss systeminformation. McAfee använder särskilda program och verktyg på webbplatsen och i McAfees Tjänster för att hämta information om din dator som gör det enklare för oss att förse dig med Tjänsterna du prenumererar på eller använder samt att tillhandhålla support för dessa. Informationen är väsentlig för vår möjlighet att ge dig service med hög kvalitet och förse dig med ett aktuellt skydd mot existerande hot, och därför kan du inte välja bort att ge oss informationen. Programvaran och Tjänsten kan också samla in personligt identifierbar information (vilket kan inbegripa känslig information) som är lagrad i filer på datorn. Genom att använda Tjänsten och godkänna dessa villkor ger du ditt medgivande till säkerhetskopiering och lagring av data av McAfee och dess tjänsteleverantörer. McAfee och dess tjänsteleverantörer kommer inte att vidta ytterligare bearbetning av denna information annat än i enlighet med instruktioner från dig. Om du inte vill att personligt identifierbara data ska säkerhetskopieras och lagras via Tjänsten måste du ta bort dem innan du använder Tjänsten.

  När du säkerhetskopierar data via Tjänsten godkänner du att vi och våra tjänsteleverantörer kan kopiera och lagra dessa data (inklusive personligt identifierbar information som du inte tagit bort före säkerhetskopieringen) i USA eller Europa som en del av Tjänsten.

  Programvaran och Tjänsten kan installera .NET-ramverket på den dator där du vill installera McAfee Online Backup-tjänsten.

 20. Granskning. McAfee förbehåller sig rätten att periodvis granska dig via tekniska funktioner för att se till att du inte använder programvaran i strid mot det här avtalet. Genom att ingå det här avtalet samtycker du till att information som är relaterad till sådana granskningar överförs till McAfees kontor i USA och andra länder än ditt eget.  

 21. Annonser. Viss McAfee-programvara kan visa annonser eller sökrutor. Stil och omfång för McAfees reklam via programvaran kan komma att ändras. Som ett villkor för att använda McAfees programvara godkänner du att McAfee inte ansvarar för förluster eller skador som uppkommer av tredjepartsannonsörer eller webbplatser du väljer att kontakta.

 22. Diverse.Det här avtalet framställer programvarans och dokumentationens användares alla rättigheter och utgör hela avtalet mellan parterna. Det här Avtalet upphäver alla andra meddelanden, föreställningar eller reklam som har med Programvaran och Dokumentationen att göra. Ingen bestämmelse härom skall anses ha avståtts såvida inte avståendet är skriftligt och undertecknat av McAfee. Om någon bestämmelse i det här avtalet förklaras vara ogiltig skall återstoden av avtalet ändå gälla i sin fulla omfattning.?? 

 23. McAfee Kundkontakt. Om du har några frågor om dessa villkor eller om du vill kontakta McAfee av någon annan anledning, ber vi dig kontakta ditt lokala McAfee-kontor med hjälp av telefonnumret till Kundtjänst eller skriva till: McAfee, Inc., Attention: Customer Service, 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA.
 24. .

När du klickar på knappen eller länken nedan för att hämta programvaran, godkänner du villkoren i licensavtalet ovan.

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance